Usługi

Zespół E-nform Sp. z o.o. to wysokiej klasy specjaliści zajmujący się wieloma aspektami bezpieczeństwa organizacji działających zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej. Nasi eksperci to m.in. byli analitycy służb specjalnych (w tym Centralnego Biura Antykorupcyjnego), oficerowie pionów śledczych Policji, kontrolerzy wewnętrzni, audytorzy systemów zarządzania, „oficerowie bezpieczeństwa” w przedsiębiorstwach oraz znakomici informatycy (m.in. inżynieria oprogramowania i obliczeniowa, informatyka śledcza) i prawnicy.

E-nform Sp. z o.o., bazując na bogatej wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościach własnych oraz profesjonalnych partnerów biznesowych, oferuje następujące usługi wdrożeniowe i doradcze:

wdrażanie systemu zgłaszania nieprawidłowości w organizacji obejmujące m.in.:

 • szkolenie z problematyki whistleblowingu;
 • tworzenie systemowych procedur sygnalizowania nieprawidłowości (i innych informacji) oraz zarządzania zgłoszeniami, z uwzględnieniem zgodnego z prawem (m.in. RODO) przetwarzania danych osobowych;
 • instalację nowatorskiego, anonimowego i efektywnego systemu informatycznego do whistleblowingu;
 • profesjonalna obsługa zgłoszeń przez doświadczonych analityków i prawników lub wsparcie takiej obsługi realizowanej przez Klienta (bieżące wsparcie merytoryczne w tym m.in. prawne i analityczne).

wdrażanie systemu przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów obejmujące m.in.:

 • audyt funkcjonujących w organizacji rozwiązań antykorupcyjnych oraz identyfikacja obszarów zagrożeń (analiza ryzyka korupcyjnego);
 • szkolenie z problematyki korupcji oraz konfliktu interesów;
 • tworzenie m.in. w oparciu o normę międzynarodową ISO 37001 systemowych procedur wspierających zapobieganie korupcji i konfliktowi interesów (m.in. polityki antykorupcyjne, polityki prezentowe, procedury postępowania w związku z zaistnieniem korupcji i konfliktu interesów, procedury zgłaszania przypadków korupcji i konfliktu interesów);
 • prowadzenie lub wsparcie w prowadzeniu czynności wyjaśniających w związku z wystąpieniem lub podejrzeniem wystąpienia korupcji lub konfliktu interesów;
 • bieżące wsparcie merytoryczne Klienta (w tym m.in. prawne i analityczne).

wdrażanie systemu bezpieczeństwa informacji obejmujące m.in.:

 • audyt funkcjonujących w organizacji rozwiązań (w tym prawnych i technologicznych) oraz identyfikacja obszarów zagrożeń;
 • szkolenia z problematyki bezpieczeństwa informacji (z uwzględnieniem ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i ochrony danych osobowych);
 • wsparcie w przeprowadzeniu klasyfikacji informacji;
 • tworzenie polityk bezpieczeństwa informacji m.in. w oparciu o międzynarodową normę ISO 27001;
 • zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji (m.in. wyjaśnianie przyczyn incydentów, podejmowanie środków zaradczych);
 • testy podatności sieci teleinformatycznej;
 • bieżące wsparcie merytoryczne Klienta (w tym m.in. prawne i analityczne).

wdrażanie systemu kontroli biznesowej obejmujące m.in.:

 • audyt funkcjonujących w organizacji rozwiązań oraz identyfikacja obszarów zagrożeń;
 • opracowanie procedury kontroli biznesowej uwzględniającej specyfikę organizacji (w ramach procedury, m.in. ocena wiarygodności – kontrahenta, zarządzanie ryzykiem, wiarygodny łańcuch dostaw);
 • szkolenie kadry zarządzającej i pracowników z problematyki kontroli biznesowej i odpowiedzialności;
 • obsługa lub wsparcie obsługi systemu kontroli biznesowej;
 • bieżące wsparcie merytoryczne Klienta (w tym m.in. prawne i analityczne).

pełnienie funkcji komórki bezpieczeństwa wewnętrznego obejmujące m.in.:

 • identyfikowanie zagrożeń bezpieczeństwa;
 • opracowywanie, aktualizacja i nadzór nad dokumentacją w obszarze bezpieczeństwa organizacji;
 • zarządzanie incydentami bezpieczeństwa (m.in. wyjaśnianie przyczyn incydentów, podejmowanie środków zaradczych);
 • prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach naruszeń wewnętrznych procedur;
 • kontrole przestrzegania zasad bezpieczeństwa (w tym bezpieczeństwa informacji);
 • szkolenia pracowników z zasad bezpieczeństwa;
 • reprezentowanie Klienta w kontaktach z organami ścigania;
 • bieżące wsparcie kierownictwa w rozwiązywaniu problemów związanych z bezpieczeństwem organizacji.

audyty śledcze/kontrole wewnętrzne związane z:

 • naruszeniem lub podejrzeniem naruszenia wewnętrznych procedur oraz przepisów prawa;
 • weryfikacją przestrzegania wewnętrznych procedur;
 • sprawdzeniem efektywności i komplementarności wewnętrznych procedur.

szkolenia z zakresu m.in.:

 • przeciwdziałania korupcji;
 • przeciwdziałania konfliktowi interesów;
 • ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • bezpieczeństwa informacji;
 • kontroli biznesowej;
 • wywiadu biznesowego;

wywiad biznesowy obejmujący m.in.:

 • ocenę wiarygodności osób i firm;
 • wywiad i analizę konkurencyjną.